ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תסו

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז אייר, ובודאי ימשיכו כולם בדבור עם המוהלים בהענין אודותו כותב במרץ הכי גדול, כיון שענין כללי הוא כוונתי מצוה הנוגעת לכל קומת האדם הרוחני וגם הגשמי (עיין ג"כ שו"ע לרבנו הזקן מהדו"ב בסופו ועיין ג"כ בלקו"ת ובסידור בענין ברהמ"ז שצ"ל ברית) ותקותי חזקה שבאם לא יכנס הענין בנצחנות וכו' מצד השני, יעלה בידם לתקן הדבר הכי חשוב זה.

בודאי אף שאינו מזכיר עד"ז מכינים תכנית בעוד מועד בהנוגע לימי החופש הבע"ל, ויה"ר שהרחבת הענינים בשכירות הבתים גדולים שכותב אודותם וכו' תרחיב בהצנורות מלמעלה והכלים מלמטה הרחבה אמיתית המבטלת כל עניני העלמות והסתרים ויהיו הם השלוחים המוצלחים להגדיל תורה (המאוחדת דהנגלה והפנימית) ולהאדירה, מתוך בריאות הנכונה ובשמחה ובטוב לבב.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תסו

מו"ה ניסן שי': פינסון, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תי, ובהנסמן בהערות שם.

בדבור עם המנהלים: ראה לעיל שם.