ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תסח

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח למטמונים.

בעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענינים אודותם כותב.

ובמ"ש שהלב מטומטם וכו' ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ששלילת לשון הרע הוא לא רק בהנוגע לדבור זה על הזולת אלא גם בהנוגע לעצמו, וכשם שמוכרח הדבר בעבודת השם שלא להפחית החסרונות כן מוכרח לדעת גם מעלות עצמו וכנראה במוחש, שאחת התחבולות של היצר הרע הוא להטיל עצבות ומעין יאוש על האדם העובד את בוראו, באמרו מי אתה ומה תועיל ההשתדלות וכו' ואין להאריך בדבר הפשוט, ובפרט שמתקרבים אנו לקבלת התורה, אשר אף שעתה זקוקים לעבודה מוקדמה לספירת העומר שהיא עבודה בכח האדם לזכך המדות ע"י המשכת העומר ולמעלה מזה, בכ"ז הרי סגולה מיוחדת לימים אלו גם בענין הס"ד מלמעלה כיון שנמשכים הם מימי הפסח שנגלה עליהם ממה"מ בכבודו ובעצמו והעתיקם מן הקצה אל הקצה מעומק תחת מ"ט שע"ט לעומק רום מ"ט שערי קדושה עד לשער הנו"ן בזמן מ"ת, ועיין ג"כ בזהר חדש ר"פ יתרו, מענה רשב"י לר' ייסא זעירא דמן חבריא וסיומו בכל יומא אפיק לן וכו' וראה ג"כ תקו"ז תקון ל"ב.

ויהי רצון שיבשר טוב ע"ד הטבת הבריאות כפשוטו וכמשמעו ומההוספה בהפצת היהדות והפצת המעינות ביחוד בכל מקום שידו מגעת ובאופן דהולך ומוסיף.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תסח

פתגם... לשון הרע... וכשם: ראה גם לעיל אגרת ה'שנה, ובהנסמן בהערות שם.