ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תסט

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מז' באייר.

לפלא שאינה מזכירה על דבר טפול שהציע הרופא כי במקרים כגון דא כמה טפולים נתחדשו בשנים ובחדשים האחרונים ומהם גם ארטיזאן וקארטיזאן ועוד, אפשר שאין זה אלא חסרון בהודעה אבל באם לאו מהנכון לשאול ביחוד על דבר זה.

במה שכותבת סיבת אי השתתפותה בשיעורים (וכנראה זהו גם כן טעם לאי השתתפותה בפעולות נשי חב"ד בכלל), הנה כיון שפעולות אלו סגולה הם להמצטרך לאדם ולביתו, מובן שאין מקום לדחותם לאחר זמן, כיון שההצטרכות היא בהווה, ובהנוגע לכל פעולות טובות יש ללמוד מדבר המשנה, כל המקיים את התורה מעוני (כפשוטו או תנאים קשים בכלל) סופה לקיימה מעושר, והשי"ת יצליחה לבשר טוב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר