ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תע

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה חיים משה שי'

שלום וברכה!

סו"ס נתקבל מכתבו מפורט קצת אף שלא כל צרכו, מט"ו אייר, ובודאי אף שאינו מזכיר עד"ז עושים הכנות בעוד מועד לניצול ימי הפגרא ובפרט ימי הימים טובים ולא סומכים על הרגע האחרונה. וע"ד הצחות יש להעיר מהחילוק דיציאת מצרים וגאולתנו הקרובה לבוא אשר בבהילו יצאו אבותנו ממצרים משא"כ עתה אשר לא בחפזון תצאו וכמבואר הענין בכ"מ בדא"ח ומהם בהמשך וככה בסופו, וכיון שהגאולה תלוי' בהכנה מעין זה בזמן הגלות מובן מזה ג"כ הנ"ל, ובזה נכללת ג"כ ההודעה ע"ד הפעולות שגם בזה - עכ"פ לעתיד לא יחכו לדרישה כ"פ מכאן אלא שינהיגו סדר להודיע עד"ז אחת לשבוע עכ"פ ורואים במוחש שהכרח ההודעה מוסיף ג"כ בההבאה לפועל מן הכח, מכחות הגלוים ומזמן לזמן גם מכחות הנעלמים, והשי"ת יצליחו וכן את זוגתו תחי' לבשר טוב מפעולותיהם כ"א מתאים לענינו ובמסגרת המתאימה אשר הן הולכות וגדולות מתאים לדרישת והכרח השעה.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תע

מו"ה חיים משה שי': וובר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שפה, ובהנסמן בהערות שם.