ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תעב

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו:

ובודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון בנתינת צדקה ביום ההולדת לפני תפלת שחרית ומנחה או ביום שלפניו - כשחל יום ההולדת בש"ק או ביום טוב - לימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות עלי' לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלשת השיעורים הקבועים ליום זה בחומש תהלים ותניא - ביום ההולדת.

ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה ובקיום מצותי' מתוך הרחבה, והפצת המעינות ככל הדרוש בכלל זה ופשוט...

בדיוקו בל' אדה"ז (בענין בדיקת חמץ) בסידורו: ויעמיד מב"ב כו' - מבלי תנאי (וראה לשונו בשו"ע סתל"ב ס"ח).

ומסביר שבאם יבדוק רק הוא - ייעף ויוגרע בבדיקתו.

והנה א) רק בנשים נאמר עצלניות הן. ב) עפ"ז - דוקא תלוי בתנאי, גודל הבית וכו'.

ואת"ל שהדיוק בסידור נכון הוא (ולא שהועתק הל' משו"ע. ולא נחית בסי' להעתיק פרטי דינים), י"ל הטעם דס"ל דמצוה לזכות את ב"ב ג"כ במצוה זו, שהרי בבדיקתם מצוה עושים (ראה שו"ע שם סוס"ט), אף שאין החיוב עליהם. ז.א. שלא רק א"ע, כ"א גם אחרים מצוה לזכות גם בקיום מצוה שאינה חובת גברא. ועוד קמ"ל שכיון שגם הוא בעצמו יבדוק קצת - אין בזה הענין דמצוה בו יותר מבשלוחו (ודלא כמשמעות הל' בשו"ע שלו). ויש ללמוד מזה לכמה ענינים, וטובא אשמעינן. ואכ"מ.

ה'תעב

מו"ה טובי' שי': בלוי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תמו, ובהנסמן בהערות שם.