ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תעו

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה יעקב שי' וזוגתו מרת רחל תחי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי שני מכתביהם מח"י וכ' באייר, ונעם לי לקרות בם אשר הכנוס דתלמידי ישיבת קישינוב לשעבר, הי' בהצלחה, ובודאי הצלחה זו תוסיף עוד יותר בהשתדלותם לגשם מטרת הכנוס, ז.א. בהתפתחות ישיבת אחי תמימים אשר בראשון לציון ככל האפשרי, שנוסף על ענין הכנוס מצד עצמו, שכפי שכותב נתעוררו לזכרונות ימי קדם בעת היותם בד' אמות של תורה, שבטח תביאנה זכרונות אלו להוספה גם במעשה, הנה שכר מצוה מצוה - התפתחות חינוך על טהרת הקדש תורה ויראת שמים תורת הנגלה ותורת החסידות, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, בודאי יתברכו כל המשתדלים והמתעסקים בזה בהמצטרך להם בכלל ובנחת אמיתי הוא נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו בפרט.

מובן שהנ"ל כמו בכמה ענינים הכנוס וההצלחה הם בדוגמת חרישה וזריעה, וכמו במשל גרעין הנזרע שצריך הוא טפוח בכדי שיהי' לאילן עושה פירות ותפארת, וטפוח בזמן המתאים דוקא, בטח ישתדלו לנצל שעת הכושר ושעת ההתעוררות של המשתתפים בכנוס, בכדי להביא את כל ההחלטות לפועל וגם להוסיף עליהן, ובפרט אצל כל אלו שמאיזה סיבה שלא תהי' לא השתתפו בכנוס, ויה"ר שגם בזה יצליח, ובהדגשה כי הרי הזמן היא אבידה שאינה חוזרת ובפרט כשהמדובר בעיני חינוך אשר בשנות הילדות והנערות כל שעה יש לה חשיבות הרבה יותר מאשר משך זמן זה עצמו בימי העמידה והזקנה...

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

מתוך המאמר שכתבה בעתון ע"ד הכנוס נראה כשרונה בכתיבה המתאימה לפרסום לרבים, וכדאי הי' לנצל כשרון זה לעתים תכופות יותר שהרי תקופתנו דורשת גיוס כל הכחות והכשרונות להחזקת היהדות והפצתה.

ה'תעו

מו"ה יעקב שי': פלס, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שסה, ובהנסמן בהערות שם.

הכנוס דתלמידי ישיבת קישינוב: ראה לעיל שם.