ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תעז

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה אליעזר שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום השני, בו כותב אודות אחדים שנפגש עמם והשתדלותו לקרבם לעניני תורה ומצות.

דא"ג אותו הבן שאמו מבנות ישראל משא"כ אביו וכו', בטח שאל הוראת רב באם לא נצרך הנ"ל לאיזה ענין של גירות, כמובן לאחרי שיוודע הפרטים בזה, אף שכמובן צריך להשתדל עמו בכל הענינים אודותם כותב, גם להבא, וביתר שאת, ועד"ז גם עם מר... שי' שהרי סו"ס הבטיחונו רז"ל אשר מצוה גוררת מצוה וככל שיוסיף בעשיית מצות בפועל תתקרב ג"כ התשובה שלו על שאר עניניו, ויעוין ג"כ הלכות ת"ת לרבנו הזקן פרק דלי"ת סעיף ג', ובקונטרס אחרון שם, וגם הרב י"ל דצריך להכניס וכו' ובעניני מצות אין כלל ספק בזה כדמוכח שם.

נעם לי לקרות במכתבו אשר משתדלים ע"ד אסיפה בביתו לטובת כפר חב"ד מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בודאי עי"ז מתוסף בברכות השי"ת בעניניו בכלל ובהרחבת הפרנסה ביחוד וע"ד שנאמר ובחנוני נא בזאת וגו' והריקותי לכם ברכה וגו' ובפרט [שבודאי] עושה ג"כ צנורות וכלים רחבים לקבלת ברכת השי"ת בזה, כוונתי קביעות עתים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

ה'תעז

מו"ה אליעזר: ספקטור, לונדון. אגרת נוספת אליו - לעיל ה'שלב.