ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תעח

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מל"ג בעומר, וגם בו לא נמצא הסיבה לשתיקתו עד עתה, ואין צועקין על העבר ויה"ר שיתוקן עכ"פ בהנוגע להבא.

נעם לי לקרות במכתבו אודות הפגישה עם מר... כדאית גם טרחה זו בשביל לעורר בו צור מחצבתו, וצריך הוא לנצל נקודה זו בכל תוקף, במיוחד אשר כיון שמוצאו ממשפחה שקדשו את כל חייהם לתורת החסידות ועניני', בודאי אשר הנשמות תובעות מאת כל אחד מיו"ח לעשות בכיוון זה דוקא ככל הדרוש דוקא וחובתם בזה קודמת לכו"כ מעניניהם בהם משתדלים, כיון שזהו בגדר שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, זאת אומרת אשר נצר ממשפחה אשר כמה דורות שלה עסקו בחסידות יש לו כשרון מיוחד להבנת תורה זו ויכולת מיוחדה להבינה גם לאחרים, ופשוט שהשפעת תורה זו צריכה להיות ניכרת גם בחייו הפרטים של נצר המשפחה, כי אם על כל חלקי תוה"ק נאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה והלומד ע"מ שלא לעשות וכו' עאכו"כ בהנוגע לתורת החסידות שהדגיש בה הבעש"ט עזב תעזב עמו עם הגוף ועניניו.

בשאלתו מה ללמוד עם הנ"ל - מובן שתלוי זה במדת ידיעתו בהנ"ל ותכונת נפשו, וגם על כגון דא נאמר שצ"ל הלימוד במקום שלבו חפץ, וכדאי הי' להראות לו את החוברת סאמע אספעקטס, שגם בה מודגש הכרח של המעשה אפילו בהנוגע להבנת הענינים השכלים.

בהנוגע צו דעם אונטערזוכונג פון דעם דאקטאר, בכלל איז דער גאנצער ענין פון דעם אונטערזוכען מער ניט ליתר שאת, און דעריבער דארף'ן אויסמיידען א אינוועניגסטע אונטערזוכונג אויף וויפיל עס איז מעגליך, און כמדומה ברור, אז א חוץ א צוגאב אין דער ידיעה פון דאקטאר, איז ניט פראן קיין אנדער נוצען אין דעם, און דעריבער איז אויף א איידעלען אופן ניט צו אנרירען די געפילען פון דעם דאקטאר, דארפמען זיך אויסמיידען פון דעם, און האפענטליך וועט דער ד"ר ניט דוקא באשטיין אויף דעם, זעהענדיק אז מען איז ניט צופרידען פון דעם, און וויסענדיק פאר זיך אליין, אויף וויפיל דאס איז ניט מוכרח צו פראקטישקייט.

בהנוגע צו זייגען אליין דעם קינד, איז דאס זייער און זייער א גלייכע זאך, און בפרט אין די לעצטע יארען האבען אפילו אמעריקאנער דאקטוירים אנגעהויבען צו ריידין און דרוקען אויף וויפיל דאס איז גוט סיי פאר דער מוטער און סיי פאר דעם קינד.

און דאס וואס איר שרייבט אז איר זייט סענסיטיוו, איז אין דעם גאר ניטא וואס צו איבערטראכטען, דאס איז א נארמאלע זאך און אזוי דארף דאס זיין, וכמה שכתוב עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו וגו' און השם יתברך זאל העלפען שהלידה תהי' באופן קל ובשעה טובה ומוצלחת ולד שלם ובריא ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

בודאי יודיע בפרטיות ע"ד כנוס של ל"ג בעומר, והשי"ת יצליחו לבשר טוב גם בזה.

ה'תעח

אינוועניגסטע אונטערזוכונג: ראה גם לעיל חי"א אגרות ג'תמו. ג'תקנז.