ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תעט

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג אייר, בו כותב אודות פעולותיו להחזקת היהדות והפצתה, ובודאי לדכוותי' למותר לעורר שלא להסתפק בההישגים דעד עתה, כי אם להוסיף אומץ בהתאם לדרישת וגם הכרח השעה בתעמולה לכל קדשי יהדות המסורתית, תורה טהורה ביראת שמים, אשר אם בכל התקופות ובכל המקומות הכרחית היתה תעמולה זו, גדול ההכרח פי כמה בגלות המר אשר החשך כפול ומכופל עד שרבו השמים אור לחשך וחשך לאור והדעות הכוזבות לא רק שאינן פוחתות אלא עוד מתחזקות, ואם בחוץ לארץ כך הוא, עאכו"כ בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, אשר כל סטי' מדרך המלך מלכו של עולם הוא נותן התורה והמצוה בפלטרין עצמו של מלך זה, ההיזק והחורבן שלה גדולים פי כמה ובפרט כשעושים סטי' זו לדרך קבועה, ותמורת יסוד אמונתנו אשר אין לנו אלא ה' אחד ותורה אחת שניתנה לגוי אחד, אשר לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, ושמשימים לסיסמא ולמורה דרך ההנהגה דנהי' ככל הגוים ומשתפים שם שמים עם אידאלים אשר בסטרא אחרא מקורם, והמעולים שבהם משתפים עכ"פ שם שמים עם דבר אחר, שגם זה היפך האמונה הוא אפילו אם הדבר מצד עצמו רשות הוא ואפילו אם הדבר מצד עצמו טוב הוא שהי' (באם לא היו עושים ממנו עבודה זרה, ע"ד מאמר רז"ל (דברים טז, כב) אהובה היתה מצבה בימי האבות וכו').

מובן אשר לא קלה תעמולה זו ותעורר התנגדות מכמה חוגים ובעוה"ר גם מאלו המתחפשים ואומרים אשר דתים הם, אבל התנגדות זו עצמה מכריחה המלחמה נגד שיטת ההסתה וההדחה מדרך ישראל סבא ככל התוקף וכיון שמלחמה זו דורשים מדורנו אף כי דור יתום הוא, בודאי שניתנו מראש הכחות לנהל המלחמה ולנצחה סו"ס, וכל אחד שיש לו השפעה בחוג מסוים עליו להביט על תעמולה האמורה כשליחות המיוחדת בתקופה זו.

וכבר מלתי אמורה באריכות במ"א, אשר הודעת רז"ל דבעקבתא דמשיחא אין לך יום שקללתו מרובה וכו' אין הכוונה של חכמנו ז"ל להפחיד ח"ו את ישראל, אלא הוראה היא (ככל שאר עניני התורה, לשון הוראה), שאי אפשר להסתפק היום במצב היהדות דאתמול, כיון שהקללה נתרבה זה מכריח הוספה וריבוי בצד הטוב, וק"ל.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור ובברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בתקופת שנה זו, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תעט

מו"ה משה: גולדשטיין, לוד.

מלתי אמורה: ראה לעיל אגרת ה'תכז, ובהנסמן בהערות שם.