ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תפ

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אייר, בו כותב בקשת האברכים דמאנטרעאל להעתיק את המאמר פתח אלי' אשר בתו"א עם ההגהות של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, על שטענציל, ומבקש רשות על זה.

והנה לכאורה אינה מובנת בקשתם של הנ"ל בענין זה, האומנם כבר בקיאים הם בספרי חסידות הנדפסים ובפרט אלו שנדפסו בשנים האחרונות, שבמאמרים אלו נתבארו ג"כ כמה מהענינים הנזכרים בהגהות לד"ה פתח אלי' הנ"ל, ורק הנ"ל חסר?

ובהנוגע לפועל, אם הנ"ל הוא בקשת רבים, והעיקר אשר תהי' ההעתקה מנוסח הדק היטב וגם ההעתקה יגיהו אותה כ"פ בכדי שתהי' מתוקנת ככל האפשרי יכול למלאות בקשה האמורה, ומובן ופשוט שכמו שכותב רק באופן שלא יפריע לו כלל מעניניו מתאים לסדרי הישיבה, הלימודים החזרה וכו'.

לפלא שאינו מזכיר מלימודו בהתמדה ושקידה ההוספה בזה מזמן לזמן כפי הציווי מעלין בקדש וההשפעה על כל חבריו שגם הם ישקדו בלימוד ככל הדרוש ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכה.