ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תפג

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו אודות מורה ללימודי חול באם יצטרכו לזה טוב יותר אשר יהי' אינו יהודי, שפשוט שאין לו כל שייכות עם התלמידות לבד הלימודי חול שלומדת, ולא לשכור מורה בת ישראל שאינה שומרת תומ"צ שגם היא בת שרה רבקה רחל ולאה (וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שעל יהודי איזה שיהי' אין אומרים להבדיל ח"ו) וקשה במאד באווארענען שלא ילמדו מה מדרכי' וכנראה גם במוחש.

אחכה לבשו"ט מניצול יום הל"ג בעומר וכן בטח מכינים תכנית מפורטת לניצול זמן מתן תורתנו הבע"ל ככל הדרוש והשי"ת יצליחם.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תפג

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'נה, ובהנסמן בהערות שם.

מורה ללימודי חול: בבית רבקה במלבורן. ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תשמז, ובהנסמן בהערות שם.

אין אומרים להבדיל: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רכט.