ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תפד

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ז

ברוקלין.

האברך שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו מכ' לחדש אייר, בו כותב מסדרי הלימודים בקיץ זה, ומהוספת מספר התלמידים שיחיו, ובטח כוונתו שזהו בהוספה על התלמידים דזמן העבר שכולם ממשיכים בלימודם בקדש, ובכל זה ההוספה מצערת היא ובפרט בערך דרישת השעה והכרחה.

מובן שנכון עשו במה שהרשו לתלמידים לנסוע למירון ביום הבהיר ל"ג בעומר, ומכמה טעמים, וגם על כגון דא נאמר עת לעשות לה' וגו'.

בטח למותר לעוררו לעמוד בקישור עם החדשים שפגש בהיותו במירון ועורר אותם למצות, שהרי כל כגון דא דורש חיזוק מזמן לזמן עכ"פ בכתב אם אי אפשר להתראות פב"פ, וק"ל.

ומובן שענין זה הוא בכל אלו המשתדלים בהפצת המעינות ובכלל עניני יהדות.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תפד

האברך שמואל אלעזר שי': הלפרין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקז. ה'פד. לקמן ה'תשכו.

שנכון עשו: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תלט.