ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תפה

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

שוב לאחרי הפסק ארוך - נתקבל מכתבו מכ' אייר עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וגם בו אינו כותב דבר אודות עבודתו בקדש וכן מעניני הפצת המעינות, כי אם אך ורק ע"ד עניניו הפרטים החומרים. ואף שמובן שענינים אלו עלולים לבלבל ולהטריד את האדם, בכל זה, על כל פנים במקצת, צריך להיות מוח שליט על הלב עכ"פ להניח מקום פנוי להודעה ע"ד הפצת המעינות ביחוד והפצת היהדות בכלל. ויהי רצון שעכ"פ בעתיד ינהג במנהג טוב זה, ותקוים בו הבטחת חז"ל המקיים את התורה (וכל עניני יהדות) מעוני (עוני בגשם, או עוני ברוחני) סופו לקיימה מעושר (הן בגשמיות והן ברוחניות). מובן שאין כוונתי להטפת מוסר, אלא לעוררו לעבודת השם בשמחה וטוב לבב - שמקדימין בזה על ידי הנהגה כהאמורה.

במ"ש אודות ענין הדירה - נכון במאד מה שמחליף דירתו לטובה הימנה. ובמ"ש אודות הקישוים שפוגש במסירת דירתו לזה שרוצה לשלם בעדה מחיר מלא. - יציע עוד הפעם את הענין לפני ועד הכפר בצירוף הטעמים והנמוקים שכותב אלי. ואם בכל זה לא ירצו לעשותו יוצא מן הכלל בכדי שלא לפרוץ גדר, יראה מכתבי זה להרה"ח כו' הר"א שי' פאריז ויתן לו גמ"ח של ק"ן לא"י, בתשלומין של חמשה לירה לחדש. והעיקר אשר יעתיקו דירתם לבית החדש ויהי' זה בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן