ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תפז

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אייר עם המוסגר בו.

בטח ימצא אותיות להסביר ל... שמה שענהו שעתה אינו שייך ללימוד מפני שיש לו כאב, הרי זה בדוגמת חולה האומר שאין לו לקחת סממני רפואה כיון שחולה הוא, והרי הודיעו חז"ל אשר התורה מביאה רפואה לעולם וחש בראשו בגופו יעסוק בתורה, ואף שמובן שקשה הלימוד לעיונא בשעה שהגוף כואב, בכל זה יש להשתדל גם בזה ופשיטא עכ"פ בהלימוד למיגרס, ולכה"פ שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ויהי רצון שיבשר טוב שדבריו יצאו מן הלב ונכנסו ללבו של הנ"ל ואשר הביאו לפועל ממש.

ובקרוב ממש יבשר טוב גם בענינו הפרטי, שהרי עשה כבר אחיזה בטבע ומבקר אצל רופא. ומה שהנ"ל אומר שצריך זמן רב, בודאי שאין זה כן וכידוע דיוק מרז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות אבל לא לדחות ח"ו הרפואה לזמן, ואצפה לבשו"ט בכל הנ"ל.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצל' שניהם גם בענין הקעמפ יומי.

ה'תפז

מו"ה ישראל שי': גורדון, וואוסטער. אגרת נוספת אליו - לקמן ה'תקסב.