ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תפח

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הרה"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות זך

הרעיון

מו"ה אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג אייר, אודות הביכלעך כ"י וסידורם, בירור המאמרים שם הנדפסו או לא וכו'.

והנה איני יודע מי מאנ"ש אשר באה"ק ת"ו בקי בענינים כמו אלו, וחבל אשר מתחלה הביאום לאה"ק ת"ו ולא שלחום לכאן, אשר אף שרבו הטרדות ולצערי לאו דוקא טרדות של שמחה, הנה בכל זה בסמיכות מקום כאן - יכול הי' גם אחר להתעסק בזה כיון שיכולתי להיות עכ"פ מזמן לזמן בבחי' עומד ע"ג ועל כת"ר לחקור על אתר באם ישנו הבקי בהנ"ל ולבוא עמו בדברים.

ובודאי ידוע גם לכת"ר הנהגת חסידים מדור דור שלא התענינו "כ"כ" מי הוא בעל המאמר אם נדפס או לא, וכנודע הלשון של אחדים מאנ"ש שכל מאמרי נשיאינו הרי הלכה למשה מסיני הם וכמרז"ל הידוע, ולמאי נפק"מ אם הלכה זו נתגלתה ע"י נשיא זה או נשיא זה, ובפרט שמובן שאין בזה הנפק"מ שישנה בנגלה, שכמה כללים בזה שהלכה כפלוני לגבי פלוני והלכה כבתראי, שכ"ז אינו בנסתר דתורה שאין שם לא קושיא ולא מחלוקת וכו'.

ואף ששולל הנני שיטה זו בתכלית ואיזה פעמים נדבר עד"ז גם עם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומובן שגם הוא לא סבירא לי' שיטה זו האמורה, בכ"ז כנראה זהו מענינים וואס חסידים פירן זיך ווי זיי פירן זיך, ויהי רצון אז זיי זאלן קיינמאל ניט האבען קיינע גרעסערע מגרעות ושגיאות...

בברכה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ה'תפח

מו"ה אברהם יהודא שי': חן ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תשג, ובהנסמן בהערות שם.

הביכלעך כ"י: מעזבון אביו מו"ה דוד צבי הירש (הרד"צ). ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תרסט, ובהנסמן בהערות שם.