ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצ

ב"ה, כ"ט אייר, תשי"ז

ברוקלין.

האברך משה הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מששי וכ"ב באייר, נעם לי לקרות בו אשר מדריך הוא כתתו לא רק בעניני לימודם אלא גם בעניני יראת שמים ועניני חסידות אשר באמת הא בהא תליא, וכמ"ש רבנו הזקן שהאהבה היא שרש לכל רמ"ח מצות עשה והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה (עיין היטב תניא ריש פרק ד') ובפרט כשנמצאים בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומזה מובן גם כן אשר כל השתדלות ויגיעה בזה כדאיות הן, כיון אשר זה כל האדם כמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם ואפילו המקיים רק נפש אחת מישראל הרי זה כאילו קיים עולם מלא.

ומובן גם כן אשר בכדי להשפיע על הזולת אין מספיק להיות טופח בלבד כי אם טופח על מנת להטפיח, והנמשל מובן.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר