ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצב

ב"ה, א' סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל ע"פ המובא בפרק א' דספר תניא קדישא, שנפשות אומות עו"ג הן מג"ק הטמאות לגמרי - הרי נצטוו הם בשבע מצות וכו'.

הנה מבואר בדא"ח אשר נפשות חסידי או"ה [ה]ם מטוב שבקליפת נוגה, ראה לקוטי באורים* לרה"ג הרה"ח והרה"צ כו' הר"ה מפאריטש מז עמוד ד', וברמב"ם הלכות מלכים סוף פרק ח' שהמקבל שבע מצות ה"ז מחסידי אוה"ע.

בענין גרים - ראה שבת קמו, רע"א דמזלייהו הוו בהר סיני. וראה ג"כ מדבר קדמות (להחיד"א) מע' גרים.

מה שכותב אודות עניני שידוכין שיש לו אח גדול הימנו, יש לבקש את אחיו שימחול במחילה גמורה ואז יכול גם הוא להתעסק בהצעת נכבדות.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ומוסיף מזמן לזמן גם בלימודו בתורת החסידות.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר