ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצג

ב"ה, א' סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אייר, בו כותב אודות הצעת משרה במושב וכו'.

וכיון שלדעתי טוב לפניו ולפני זוגתו תחי' לא רק הדירה בכפר חב"ד אלא שגם התעסקותם תהי' בעניני כרם חב"ד, הרי טרם יחליט בהאמור, ידבר עוד הפעם עם עסקני חב"ד אודות האפשריות להיות עסוק בעניני חב"ד. ומהנכון שידבר בזה עם הנהלת הישיבה ובית ספר למלאכה וגם עם הנהלת צעירי אגודת חב"ד.

ויהי רצון שהשגחה העליונה תעמידהו על חלק היפה בתוככי ד' אמות של חב"ד מבפנים, ומשם להפיץ המעינות עד שיגיעו גם חוצה.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ה'תצג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 518 והושלמה ע"פ צילום האגרת.