ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצו

ב"ה, ה' סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם צבי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו ע"ד הכנסת בנם ישראל יצחק שי' לגיל מצות,

הנה יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות יגדל לבן חמשה עשר וכו' כפסק המשנה (אבות פרק ה') ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה בתורת הנגלה וכן בתורת החסידות וידייק בקיום המצות. והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים ולמדן, והוא וז' תי' ירוו ממנו ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת חסידותי.

בברכה לבשו"ט גם מההרחבה ככל הדרוש כמות ואיכות שיעורי הדא"ח שזיכתהו ההשגחה העליונה ללמדם ברבים - ואין לך דבר העומד בפני הרצון ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

להעיר ולהאיר אשר בעת מ"ת - נסתר דתורה ניתן בנגלה (מעשה מרכבה וכו') משא"כ חלק הנגלה רק בנסתר וברמז. וידוע מרז"ל וציווים: מה להלן כו' אף כאן כו'.

ראה תו"א כב, ב. עיי"ש.

מל' אדה"ז שלא לבטל כו' מוכח דחיוב הוא.

ה'תצו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 327 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אברהם צבי שי' הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשנט, ובהנסמן בהערות שם.

שיעור הדא"ח: ראה גם לעיל אגרת ה'של, ובהנסמן בהערות שם.

בעת מ"ת: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'קמ, ובהנסמן בהערות שם.

מל' אדה"ז בסידורו: בהל' תפילין, גבי הפסק בין תש"י לתש"ר "שלא לבטל מעניית דבר שבקדושה". והיתה השאלה אם רק מותר להפסיק או שצריך להפסיק.