ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצז

ב"ה, ערח"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב לס' נשא נעם לי לקרות במכתבו שבתחלת החודש נראה קצת חיות בהמסחר, ויהי רצון שיהי' זה התחלה טובה לחיות במסחר בהתפשטות שתתרבה הפרנסה כפשוטה בכל הדרוש ותגרום גם להרחבת הדעת ולהקלת (עס זאל גרינגער אנקומען) עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב כציווי הכתוב.

ובפרט כשחג השבועות ממשמש ובא, וידוע המבואר בחסידות, שטבעת הקדושין שנתן הקב"ה לישראל בעת שקידש אותם במעמד הר סיני הם הענינים הגשמיים, שיהי' טוב בגשמיות בבני חיי ומזוני רויחא.

מה שמתפלא על תשובותי וכדאמרי בעלמא אז ער ווייס אויך אן אדרעס, מובן שאין כוונת תשובה להיות במקום אדרעסן-בוך כ"א להורות לו הדרך איך שייטיב מצב פרנסתו, ומוכרחני לומר כמו שאני רואה את הדרך ולא כמו שאחר רוצה שאראה הדרך בעיניו הוא.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מוסג"פ קבלה מלשכת חשאין.