ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצח

[ערב חג השבועות תשי"ז]

... במש"כ בענין הסדר בברהמ"ז - יעויין משנה וש"ס שלהי הוריות.

ה'תצח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 380, והוא מענה למו"ה יצחק דובאוו לשאלתו: כי מנהגינו לומר הרחמן הוא יברך את אדמו"ר שליט"א, ונתבאר שצריכים לו' אבי מורי וכו' וגם על עצמי וב"ב וכו' ואיך הוא הסדר.

אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקכט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקצו.

ה'תשמא.

שלהי הוריות: ת"ר היה הוא ואביו ורבו בשבי כו'.