ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצט

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב חג השבועות זמן מתן תורתנו, בו כותב ממה ששמע מהרופא והרושם שפעל עליו ועל זוגתו תחי'.

ולפלא שכנראה נשמט מזכרונו פתגם אדמו"ר הצמח צדק בדיוק מאמר רז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ודייק לרפאות יש לו רשות, ולא ח"ו לפעול נמיכת רוח וכו' ובפרט שבתקופתנו זו שבכל יום מתחדשים טפולים חדשים בעניני רפואה, מוצאים סממני רפואה חדשים וכו', כנגד השכל הבריא הוא להגיד עתידות בדוגמת אלו שכותב, והלואי יהיו חזקים בבטחונם בבורא עולם ומנהיגו המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, שבעתיד הקרוב יווכחו במוחש ששקר דברי הנ"ל, אף שמובן שצריכים לעשות איזה אחיזה בדרך הטבע וראה ג"כ קונטרס ומעין מאמר כ"ה בזה, ולכן יש להתענין גם בדיעטא צמחונית.

נהניתי במאד מזה שזוגתו תחי' דרשה לפני הנשים והשפיע זה גם על בריאותה כפשוטה, והרי גם זה ראי' היפך מדברי הרופא הנ"ל, והרי ישראל הם גוי אחד בארץ והטבה ברוחניות מוכרחה שתביא הטבה גם בגשמיות.

בברכה לו ולכל ב"ב שי' לעבוד את השי"ת בכל דרכיך ובשמחה ובטוב לבב.