ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תק

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב חגה"ש זמן מ"ת.

מובן שצריכים לסדר זמני הלימודים ביחד עם שמירת הגוף כפשוטו, ודי זמן בהמל"ע לכל הנ"ל, והלואי היו מנצלים כל הזמן הנשאר משמירת הגוף ככל הדרוש וכבר ידוע דברי הרמב"ם אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ובא"ל ח"ו מבלבל - ובדורותנו אלה לכל לראש - ללימוד התורה וקיום המצות כדבעי, וכנראה במוחש.

מסדרי הנגלה בהישיבה כמובן שאין לחסר, כי הרי כל תלמיד ישיבה מחובתו וגם זכותו הוא לשמור על סדרי הישיבה.

בשאלתו בקידוש והבדלה, ידוע שיין קודם לכל שאר משקה, והרי במחנו יש להשיגו. וכן במ"ש בהנוגע להתועדות ובפרט בהנוגע לאברכים לא ראיתי תועלת ממשקה המשכר ח"ו נוסף על הענין דפעולה ורושם בלתי רצויים כלל וכלל... וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממנהג חסידים הראשונים שהיו מעמידים הסאטקע על השולחן בתחלת ההתועדות ויוצאים בראי' בה, ורק במקרים מיוחדים זקוקים להנ"ל וגם זה בהגבלה לפנים מהגבלה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט מהתמדה ושקידה בת"ת מתוך בריאות הנכונה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר