ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקא

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

... בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכנראה שאין מסבירים להנ"ל אשר כשבאה הטבה ע"י שמזכירים אותם על הציון הק' פשוט שזה צריך להביאם להתעוררות יתירה וביחוד בלימוד תורתו של בעל הציון וללכת בדרכיו, ואם המתברך בעל השפעה הוא בחוג וסביבה, מחובתו הכי מוחלטה לפרסם בכל הסביבה תורתו והדרכתו של בעל הציון, וק"ל. ויהי רצון שעכ"פ עתה יתעסק בזה.

אתענין לדעת באיזה אופן התגלגל לידו לכתוב ולהזכיר ע"ד בנו של מר... שי'.

במ"ש אשר בס"ת המיוחס וכו' ניכר ששינו מאל"ף לה"א פשוט שצריך בירור מי ומתי שינו זה, שהרי באה"ק ת"ו ידוע שמלפני איזה שנים שלוחיו של פלוני עשו כהנ"ל, וכנראה שבכמה מקומות עשו במחשך מעשה זה, וגם לי נודע הדבר רק בשנים האחרונות, ויעיין בס' משנת אברהם סי' ל"ב מונה הס"ת של קדושי עליון - ולאו דוקא מחב"ד - שדייקו לכתוב באל"ף וכן במכתבי שנדפס באוצר הפוסקים סוף חלק א'.

בודאי ניצלו גם זמן מ"ת להפצת המעינות ויכתוב גם אודות זה בפרטיות הדרושה.

בברכה לבשו"ט.

ה'תקא

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 229 חלקה בחכ"ד ע' 454 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שמג, ובהנסמן בהערות שם.

מאל"ף לה"א: ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תתקכו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת הבאה.