ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקד

ב"ה, י"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב זמן מתן תורתנו, בו שואל איך יסדר זמנו במשך חדשי הקיץ.

ולדעתי ישאר במקומו עתה וימשיך עכ"פ איזה שעות ביום בלימודי קדש, והתורה מביאה רפואה לעולם והצלחה בכל עניני האדם וכמה שנאמר, אם בחקתי תלכו ופירש רש"י שתהיו עמלים בתורה ואת מצותי תשמורו וגו' ונתתי גשמיכם וגו' ככל הברכות האמורות בפרשה.

מהנכון אשר ישמור על התקנה לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש, וכן אשר המזוזות בדירתו תהי' בדוקות וכשרות כדין.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במש"כ ע"ד חלום שחלם לפני כמה שנים - הרי במשך זמן זה ודאי אמר כמה פעמים תפלת הטבת חלום (בעת שהכהנים נ"כ וכיו"ב), ולכן חלום טוב הוא ואין עוד מה לחשוב בו.