ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקו

ב"ה, י"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' סיון עם הפ"נ המוסגר בו, ובנועם קראתי בסיום מכתבו אשר מקבל עליו מה שיצווה בקשר עם תוכן מכתבו, ומובן גם כן במה הוא מצוה, היינו לימוד התורה בהתמדה ושקידה הן בנגלה והן בחסידות מתאים לסדרי הישיבה ולהוראות הר"מ הר"י והמשפיע, ומבלי כל השתמטות ואמתלאות בזה, וקיום המצות בהידור חסידותי, ואין הדבר תלוי אלא בידו וברצונו באמת, וגדולה אחריותו בהביאו בחשבון גזע צור מחצבתו, ובודאי האריכות בזה אך למותר. וההוכחה שמקיים הנ"ל כדבעי היא שחבריו ילמדו ממנו בהנוגע ללימודם הם וקיום המצות בהידור בכל שלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות [חסדים] שעליהם העולם (גדול וגם העולם קטן הוא האדם) עומד. ויהי רצון שבקרוב יבשר טוב בהנ"ל שבודאי תביאנה ג"כ לבשו"ט בהנוגע לתוכן הפ"נ שבמכתבו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.