ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקח

ב"ה, י"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים

סוע"ה וכו' מו"ה אברהם שלמה כ"ץ שי'

שלום וברכה!

מפני הכבוד מאשר הנני גם בכתב קבלת מכתב הבי"ד בראשות כת"ר שי' נוסף על ההודעה התלפונית בהקדם, ומי שהשלום שלו שנתן לנו תורתו לעשות שלום בעולם (רמב"ם סוף הלכות חנוכה) ירבה השלום בתוככי כל ישראל, שאז יהי' גם הברכה החסד והטוב בריבוי וכמרז"ל (אסתר רבה בסופו) והרי זהו עיקר ענינם של בי"ד אשר שליחותייהו קעבדי וכמובא בתד"א רבה פרק י"א אודות הנהגה המתאימה ותפקידה של סנהדרין בישראל, וכמדובר גם בהתועדות דמתן תורה השתא בביאור ציווי המשנה הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' שכאו"א מחויב בזה (ועאכו"כ מבני אהרן) וציווי הוא בהעלותך את הנרות, כל הסוגים השונים אשר בבני ישראל, וכביאור רבנו הזקן בספרו לקוטי תורה ריש פרשה בהעלותך דאזלינן מינה, ועד שתהי' שלהבת עולה מאלי'.

בכבוד וברכה ופ"ש כל חברי הבי"ד שליט"א.

נ.ב.

בודאי וכדברי רז"ל שחזקה שליח עושה שליחותו מסר חתנו הרב שליט"א אודות שיחתנו ע"ד הו"ל המשך ספר כת"ר אורחות המשפטים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ולא תהא תורה שלימה כשיחה בטלה שלהם אשר בכיו"ב הולכים ומדפיסים וכו' ומדה טובה הרי צ"ל מרובה וכו'.

ה'תקח

וכמדובר: נדפס בלקו"ש ח"ב ע' 316.