ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקט

ב"ה, י"ב סיון, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מיום י"ט וכ"ו באייר, ולפלא חוסר הדיון ע"ד כמה שאלות שצריכות לעמוד בסדר היום, כיון שעומדים הם על הפרק, ומהן (ולא כולן):

ע"פ ידיעות מכו"כ אנשים נודע לכאן שרצו או גם רוצים בהווה להתיישב בכפר חב"ד, ולפי מהותם מתאימים הם לכיוון כפר חב"ד, וקבלו מענה מהנהלת הכפר שאין הדבר בא בחשבון, כיון שאין בתים, ותו לא מידי. ומובן שלא באופן כזה יתפתח הכפר.

והרי בכגון דא יש לבקר המוסדות המתאימים ולהשתדל שיוסיפו במספר הבתים העומדים להבנות, או הוספה להבתים שבונים עתה, ובפרט שכמה מאלו שכתבו לי בהנ"ל מוכנים הם להשתתף בסכומים מסוימים גם משלהם. ובהפרטי כל איני מוצא כל זכר לבקשות האמורות ולהמענה עליהם. ואפשר הטעם מפני שלדעתם אין זה בא בחשבון כנ"ל, והשקפתי בזה מובנת מהאמור לעיל שהיא הפכית בתכלית. ובה בשעה שמכמה כפרים מעתיקים, ורואים הם הצלחה בפועל - שבכפר חב"ד רוצים להתיישב, יושבים בחבוק ידים בפרט זה, וכנראה שמסתפקים בהעברה על רשימת הבתים שהסכימו לפני כשנה ושנתיים לבנותם, ובאם תפוסים הם, מודיעים להמבקש שאין על מה לדבר, וחסל!

אי הפעולה בהנוגע להנ"ל מעוררת ג"כ חשד, שאפשר עד"ז הוא גם בהנוגע לחיפוש מוצא לביסוס הכפר והטבת מצבו הכלכלי וכו'. ומוכרח שימצאו דרכים לשינוי עיקרי בשיטה האמורה. ויהי רצון שיחול השינוי בקרוב ממש להצלחת כפר חב"ד בכל הענינים הן בגשמיות והן ברוחניות.

לפלא ג"כ שאין מזכירים בהפ"כ אם כבר דנו ע"ד קייטנא בכפר חב"ד. ובפרט שנוכחו משנים שעברו שהדיון אודות הקייטנא בזמן האחרון לפני פתיחתה, הביאה לכמה מגרעות הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה להתפתחות כפר חב"ד ולבשו"ט בכל האמור.

ה'תקט

מהעתקה.