ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקי

ב"ה, י"ב סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סנדר שי'

שלום וברכה!

... בודאי למותר לעוררו אודות ההוספה המוכרחת בהפצת עניני דפוס ועאכו"כ בעניני הנחת תפילין וקביעות מזוזות אודותם כותב, וזהו הרבה עוד יותר מענין דמעלין בקדש, כיון שרואים במוחש הצלת נפשות מישראל לחיי העולם הבא כשמעוררים אותם בדבור ומקשרים ההתעוררות במעשה בפועל במצות מעשיות כמו תפילין וכו' והוא ע"ד המבואר בלקוטי תורה, שאתעדל"ע צריכה לקשרה באתעדל"ת ובפועל, וק"ל.

ויהי רצון שיעשה כל זה במרץ המתאים ובממדים ההולכים וגדולים מתוך שמחה וטוב לבב וישפיע על כל אלו שבסביבתו שגם הם יעשו ככה ובטוח נותן התורה ומצוה המצוה לקיים הבטחתו שכל המוסיף מוסיפין לו בהמצטרך בגשמיות וברוחניות, ופשוט שבריאות הגוף גם כפשוטו בכלל זה הוא, והרי באים הננו מימי קבלת התורה אשר כדרשת חז"ל בעת קבלת התורה היו כל ישראל בריאים ושלמים גם בגשמיות ובגופם.

כמדומה בעת שיחתנו העירותיו שבודאי במשך נסיעותיו מוצאים ספרים בבתי הכנסיות וגם בבתים פרטים המונחים כאבן שאין לה הופכים להבדיל ואין משתמשים בהם, שכדאי לשלחם לכאן באם יקרי המציאות הם וכיו"ב, ולתת במקומם להקהלה סדורים חומשים קיצור שו"ע וכיו"ב והתועלת מובנת. ולפלא שאינו מזכיר ע"ד הנ"ל אף שתקותי שלא שכח הענין.

בברכה לבשו"ט.

ה'תקי

מו"ה אלכסנדר סנדר: מענקין, פריז. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ו א'תתנג.

לשלחם לכאן: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תרפה, ובהנסמן בהערות שם.