ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקיא

ב"ה, י"ג סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה ישעי' אורי שי' שו"ב

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו על ידי הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות בר אבהן ובר אורין חיים שניאור זלמן שי' מרזב אשר סיפר לי גם כן יחסו הטוב של כ' אליו ולחבריו.

ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים יפעול טוב בסביבתו ובכל מקום שידו מגעת מתוך בריאות ובשמחה ובטוב לבב, ובנקודה התיכונה מתאים למאמר תדבר"י אין ושחט אלא ומשך, אשר משיכת הסכין מושכת את הבהמה ומכשירתה להעשות דם ובשר כבשר המדבר הוא האדם, שנקרא כן על שם אדמה לעליון, וכמ"ש השל"ה הק', שיתאימו לזה גם פעולות הרוחניות להמשיך את כל עניני נפש הבהמית שבאיש הישראלי לעשותם כלים לעניני (בלשון רבנו הזקן) לנפש השנית שבישראל שהיא חלק אלקה ממעל ממש הנק' כביכול אדם העליון שעל הכסא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.

ה'תקיא

מו"ה ישעי' אורי: ברמן, מונטריאל.

למאמר תדר"י: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תמב, ובהנסמן בהערות שם.