ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקיב

ב"ה, י"ג סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש שנרגש מחסור במכתב מיוחד בהדגשת מטרת אהלי"י, מובן שאינו מובן כלל המחסור, והרי הדברים מפורשים בכמה שיחות מטרת החינוך על טהרת הקדש ובפרט בתקופתנו ובארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, אבל כמו שכתבתי זה כ"פ צריכים לשאוף להשיג המטרה בסדר מסודר ובסדר דעולם התיקון דוקא, אורות מתאימים לפי הכלים, וכמו שהאריך גם הרמב"ם בפירושו בפתיחה לפרק חלק, שים בדעתך כי נער קטן וכו' עיין שם...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.