ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקיד

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה על המכתב פ"נ מעשירי בסיון.

בעת רצון אזכירו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, מתאים לתוכן כתבו.

נעם לי לקרות בסיום המכתב אשר לומד לפרקים בתורת החסידות, ותקותי חזקה אשר עכ"פ מכאן ולהבא יהי' הלימוד בקביעות, ומי יתן לא רק קביעות בזמן אלא גם קביעות בנפש, ועל מנת שיורגש לימוד זה במשך כל היום ע"י תוספת אור וחיות בעניני תורה ומצות ובכלל בעניני האדם אשר על כולם נאמר בכל דרכיך דעהו, וכמובא בארוכה בהלכות דיעות להרמב"ם ובטור שו"ע או"ח סי' רל"א, עיין שם.

וכיון שמזכיר במכתבו שהי' נוכח בהתועדות כ"ק מו"ח אדמו"ר שהתקיימה בבית פאפענהיים בווין, כנראה כוונתו לאותה ההתועדות שסיפר אז כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד נסיעת זקנו כ"ק אדמו"ר מוהר"ש לפאריז במיוחד בשביל להציל ולהחזיר בתשובה נפש אחת מישראל, וכידוע הסיפור בתוככי החסידים, וסיים אז כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר מאותו האברך שהוחזר לתשובה ע"י נסיעה זו, נהי' אח"כ לראש משפחה דבני ישראל היותר חרדים אשר בצרפת.

וכיון שהכל בהשגחה פרטית, ובכלל זה מה שמזכיר במכתבו שהי' בעת ההתועדות, בודאי זוהי הוראה אשר עליו להתעסק במרץ בהפצת המעינות חוצה, ובטח תמציא לו השגחה העליונה כמה הזדמנויות, באם רק ירצה באמת ויצליח בההפצה, ופשוט שעי"ז יתרבה גם בברכות השי"ת בהמצטרך לו ולכל בני ביתו שיחיו ובהענינים אודותם כותב בהפ"נ, ואחכה לבשו"ט.

בברכה.

נ.ב.

בטח יודע ושומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

ה'תקיד

מו"ה יהודא שי': גליק, לונדון.

שסיפר אז: ראה גם ס' השיחות תש"ה ע' 30.