ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקיז

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

מרת רבקה תחי'

ברכה ושלום!

במענה על שני מכתבי' מי"א סיון והקודמו עם המוסגר בהם שמצורפות בזה הקבלות.

ויהי רצון אשר רבות בשנים יוכלו היא ובעלה הרב שליט"א להרבות בצדקה הלוך ומוסיף בצדקה כפשוטו ובצדקה רוחנית, זאת אומרת השפעה בסביבתם לקרבם לתורה ולמצותי' מתאים לדרישת וגם הכרח השעה ובודאי אשר נותן התורה והמצוה שמדתו כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, ירבה בברכתו בהמצטרך להם ולכל בני ביתם שיחיו בכל הפרטים.

כיון שהיתה בעת ההתועדות דזמן מתן תורתנו, תקותי שהשיחה בהנוגע לזכותן ואחריותן של נשי חב"ד שמעה בשימת לב הדרושה, ותביא להוספה במעשה וכדבר משנה, המעשה הוא העיקר.

בברכה.

ה'תקיז

מרת רבקה תחי': העכט, ניוהייווען.

ובעלה הרב: משה יצחק שי'.

שהשיחה: ראה "שיחות קודש" תשי"ז ע' שלז.