ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקיח

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בהנוגע ל"גן ישראל", נמסר הענין להם ויבואו עמו בקישור ישר.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות פעולותיו בהפצת המעינות חוצה, והרי זוהי דרישת וגם הכרח השעה, וכידוע אגרת הקדש של הבעש"ט בזה, אשר כיון שנתפרסמה והגיעו דברי האגרת אליו בודאי שזהו הוראה לכל אלו שנודעו אודותה, וכידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכל דבר שאיש הישראלי רואה או שומע יש בזה הוראה בשבילו בעבודת השי"ת, ובאמת בהתבוננות גם קלה מובן שזהו חלק מצות האמונה שאין דבר במקרה, ובצירוף הודעת המשנה אני נבראתי לשמש את קוני. מובן ג"כ שאין עיקר כוונתי להודיע לכאן אודות פעולות האמורות כ"א התעוררות בנחיצות והכרח פעולות אלו, ונשען על מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תקיח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 512 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.