ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקיט

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' סיון, בשאלתו אופן הבחינה לדעת אם זהו עצת היצר טוב או של היצר הרע.

הנה כיון שעיין בסיפור דהרה"צ מטשרנוביל (שהובא בשיחת פסח תש"ג) ובטח יראה המובא גם בהיום יום כ"ג סיון, ה"ז פתרון שאלתו.

ובשאלתו השני' האם מותר לו ללמוד תניא עם אברכים הנה לא רק שמותר אלא שמחויב הוא בזה וכמבואר במ"א בארוכה אשר לימוד פנימיות התורה שנתגלתה בדורנו בתורת החסידות, הרי זה חובת גברא, כי נוגע זה לא רק ידיעת עוד ענין בתורה אלא חיזוק הוא גם באופן קיום המצות ולימוד בתורת הנגלה. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקיט

בסיפור דהרה"צ מטשרנוביל: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקמ, ובהנסמן בהערות שם.