ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקכ

ב"ה, ט"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב סיון.

במ"ש בענין השמות דחתן וחותנו, שלכל אחד ישנם שני שמות ורק אחד מהם שוה הוא בשניהם.

ידוע בזה פסק רבנו הזקן - בעל התניא והשו"ע - ופסק נכדו הצמח צדק, שאין בזה מקום לחשש (עיין שו"ת צ"צ אבה"ע סי' קמ"ג, ובפסקי דינים להצ"צ שו"ע יו"ד סי' קט"ז).

ובמ"ש בטעם הדבר שאז תקרא האשה לבעלה בשם אבי', ישנ[ו] וויכוח בזה בכמה ספרים, אבל כתב הרמב"ם דה"מ בשם דלא שכיח וראה בזה ג"כ שו"ת צפנת פענח (להגאון הרגוצבי) סי' קכ"ח חלק א' ובס' אוצה"פ ח"א ע' ק' ואילך.

בברכה.

ה'תקכ

שני שמות: ראה גם לעיל אגרת ה'תמב, ובהנסמן בהערות שם.