ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקכב

ב"ה, י"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב סיון, בו כותב ראשי פרקים מההתועדות.

ובודאי למותר לעוררו וכן את שאר אנ"ש על ההכרח הכי גדול לעמוד בקישור באופן מתאים עם הלוקחים חלק בהתועדות ובפרט אלו שלע"ע רואים אותם רק בהתועדות. ואף שכותב הנני שלמותר לעוררו הוא מפני פשיטות הדבר, אבל כנראה שעד עתה לא שמו לב לזה כלל וכלל ולצערי כנראה כמה דברים בלתי רצוים נגרמים ע"י הזנחה זו. מובן שדברי אלה מכוונים לכל אנ"ש השייכים להתעסק בהנ"ל, ומרשותו וגם מזכותו למסור להם דברי אלה. ויה"ר שיחול בזה שינוי עיקרי לטובה ובקרוב ממש אתבשר טוב מהתוצאות הכי רצויות בפועל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקכב

מו"ה יהודא ליב: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתכז, ובהנסמן בהערות שם.