ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקכה

ב"ה, י"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מי"ב סיון בבשורה הטובה מהטבת מצב בריאות... ויהי רצון שילך מצבה הלוך וטוב עד אשר תחזור לאיתנה.

ומטובה לטובה בשורתו ע"ד השתדלותו והצלחתו בהרחבת קרן הגמ"ח בבית הכנסת שלהם.

- ויש להעיר על דבר התאמת שני הענינים, כי הרי תפקיד בית הכנסת בית תפלה הוא בקשת צרכי האדם מלפני המקום בקשת צרכיו גם כפשוטו שכלולים בבני חיי ומזוני רוויחי, והכלי להמשכת מילוי בקשה זו למטה מטה, ז.א. כפשטות הענינים דבני חיי ומזוני רוויחי הוא - מצות הצדקה, וכמבואר באגה"ק לרבנו הזקן בכמה מקומות ומהמעלה היותר עליונה בצדקה ה"ה הענין דגמ"ח, וק"ל.

ויהי רצון שעוד רבות בשנים יגמול חסד ע"י קרן הגמ"ח האמור וגמילות חסד גם ברוחניות על ידי הפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד בכל מקום שידו מגעת, וזה יוסיף ג"כ בהצלחתו בגמ"ח עם עלובה זו (עיין תניא ריש פרק כ"ט) גמ"ח הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען און פרייליכען זומער.

ה'תקכה

מו"ה יעקב: הורביץ, רמת גן.