ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקכז

ב"ה, י"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה, בו כותבת אשר רבים בקשו להתחתן אתה, ולעת עתה לא בא לפועל.

ומובן שאין חס ושלום להתרשם מזה, ועלי' להחליט בתוקף הכי גדול, שכאשר יזמין לה בורא עולם ומנהיגו שידוכה הטוב תנהג ביתה על יסודי התורה והמצוה בשמירת המצות בהידור, וההחלטה בזה באמת, תמהר שתמצא זיווגה הנכון.

ובמה שכותבת אשר אמרו לה על דבר מכשפה וכו' תסיח דעתה מזה לגמרי, כי בורא עולם ומנהיגו שומר עלי' ואין לכישוף כח כלל וכלל ח"ו, וכאמור לעיל תתנהג כיאות לבת ישראל כשרה שכל אחת מהן נקראת בשם בת שרה רבקה רחל ולאה, ועל ידי זה תתוסף בברכת השם יתברך נותן התורה והמצוה בהמצטרך לה בכלל ולשידוך טוב ביחוד.

וכיון שלומדת עם כתה, עלי' להוסיף גם כן בהנהגת הכתה בעניני יראת שמים וקיום המצות, שזה יביא להוספה בהמצטרך לה לעצמה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר