ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקל

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק עם הפתקא המוסגרה בו עבור... שי'.

בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו, ובטח שאל את מר ד"ר... שי' בהנוגע להמיחוש שלו, אם אין לזה שייכות להילוך הדמים ברגל, כוונתי שלפעמים בגידים הדקים הרחוקים יותר מהלב אינו במהירות כ"כ ככל הדרוש הילוך הדמים.

וע"פ הנ"ל באדם התחתון בגופו, מובן יותר דיוק לשון רז"ל, עוונות שאדם דש בעקביו (ע"פ פי' ראשון דרש"י ע"ז יח, א), שבהן דרושה השגחה מיוחדת שתורגש בהם פעולת הלב, לב ישראל, אשר אפילו בגלותא ער הוא לתורה ומצותי' וק"ל.

בטח יעשו תכנית מפורטת לימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, והרי בשנה זו הוא בלשון הכתוב ויהי בשלשים שנה, וראה בזה בהקדמת קונטרס ע"ו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.

נ.ב.

בטח ישתתף גם הוא בפתיחת המקוה והחגיגה. וכוונתי בלשון ישתתף, הוא ג"כ לפי דעת אלה מהאחרונים המבארים ענין השותפות אשר על כל נקודה חלה הבעלות שלו, ואין נקודה שלא יהי' בעל עלי' כמו שאר השותפים, ז.א. שהשותפות תהי' ניכרת בכל הענינים אשר בה, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.

ה'תקל

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 379.