ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקלג

ב"ה, כ' סיון, תשי"ז

ברוקלין.

מר יהודא ארי' שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו כותב שמפיץ ספרי חב"ד בין הנוער ובין כל ידידיו ומכיריו בכלל, ורואה ומכיר אשר שואף העולם כולו לתורה ולמצות, שזהו מחזק תקותי שלא יסתפק בפעולותיו עד עתה ויוסיף עליהן כהנה וכהנה. ובפעולות אלו מובן שנכללת גם כן פעולה חיובית להעמיד מבין מושפעיו מדריכים ומשפיעים בסביבתם הם שהרי זה צריכה להיות מטרת כל מורה ומדריך אשר גם תלמידיו יהיו למורי דרך בחוגם ובסביבתם, ורואים במוחש אשר כשמתעסקים בזה במסירות ובשימת לב מצליחים באופן בלתי משוער.

בטח נפגש עם אנ"ש ופעילי אנ"ש לעתים תכופות ומשתתף גם בהתועדות שלהם והרי גדולה ההשתתפות עם הצבור.

בודאי יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמרם מכאן ולהבא.

בברכה.

ה'תקלג

מר יהודא ארי': קנובל, נתניה.