ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקלה

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... והנה מובן אשר בשידוכים צ"ל הסכמה המלאה ורצון הטוב של שני המשתדכים, אבל מאידך גיסא יש לבאר לבתו תחי' אשר בתקופתנו זו יש לדקדק על הענינים העיקרים, ז.א. יראת שמים תורה ומצות, אשר זה כל האדם, ולכן אין להוסיף תנאים על זה בענינים שאין נוגעים כל כך, כיון שלא תמיד יש למצוא הא והא, ועיקר וטפל דטפל מובן שהעיקר עיקר.

שנים מבני ישראל הנפגשים יחד, מובן שהתוצאות מזה צריכות להיות הוספה בעניני תורה ומצות, ולכן מנצל הנני הזדמנות זו לעוררו על דבר ההכרח הכי גדול בתקופתנו זו, לקבוע עתים ללימוד תורת החסידות, ובפרט כפי שכותב היחוס שלו, ולא להסתפק רק בשלו אלא להשפיע גם בסביבתו, להפיץ שם מעינות תורה זו, מובן שזהו נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים. והם: א) אמירת שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש בכל יום אחר תפלת שחרית. ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע (ביום ראשון מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, ביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו'). ג) לימוד שיעור תניא בכל יום כפי שנחלק לימות השנה.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל.