ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקלו

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו כפי התאריכים הרשומים מטה עם המוסגר בהם.

ולפלא שאינו מזכיר כלל אודות ענין ליקוט מנהגי חב"ד האם מתעסק בזה או לא, והרי נקודה מיוחדת בזה מתאים למאמר המשנה לא המדרש עיקר אלא המעשה שכוונת הלקוטי מנהגים הוא דוקא בענינים של מעשה, ועוד זאת אשר הו"ל של ליקוט כזה בטח מעורר זכרונות אודות עוד ענינים. ובאם מאיזה סיבה שתהי' אי אפשר לו להתעסק בהאמור, בטח ג"כ יודיע בהקדם, ואונס רחמנא פטרי'.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח כשתהי' בזה בשו"ט ימהר להודיע ות"ח מראש.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקלו

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תטו, ובהנסמן בהערות שם.

ליקוט מנהגי חב"ד: ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תתע, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תרלו.