ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקלט

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו בהנוגע להפרשת צדקה - יש כמה נוהגים אשר החצי מהפרשותיהם שולחים לכאן לקופה הכללית, והחצי מחלקים בעצמם. ומהחצי שמחלקים בעצמם מובן שביכולתם לעזור מזה גם לקרוביהם ואחיהם וכו'.

ויהי רצון שיוסיף בשיעוריו בלימוד הנגלה והחסידות נוסף על שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, והשי"ת יוסיף בברכתו בהמצטרך לו ולב"ב שיחיו ובזה גם הרחבת הפרנסה כפשוטה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תקלט

שולחים לכאן לקופה הכללית: ראה גם לעיל חי"ד אגרות ה'קצה. ה'רכט.