ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמ

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"א סיון, ואף שגם בו אין מבוארת סיבת ההפסק הנ"ל, מובן שגורם עגמ"נ מה ש... תחי' אינה בקירוב עם... ואינה באה עמהם במגע, אף שמובן וגם פשוט שצריך להיות להיפך, ותועלת בזה לשני הצדדים וכנראה במוחש, ובהתבוננות קלה אשר השי"ת ברא את בני האדם באופן שאין דיעותיהם שוות וביחד עם זה נצטוינו ואהבת לרעך כמוך, פשוט שאין סתירה כלל בשני הענינים, וכנראה גם במוחש.

ברוב הפעמים סיבה למצב כזה הוא מפני שנדמה לאחד מהצדדים גרעון ביחס צד השני אליו, ולפי דעתו הרי זה ממעט כבודו באם יעשה הוא הצעד הראשון לקירוב ובפרט כשאינו מוצא בעצמו כל סיבה לגרעון ביחס. אבל כנ"ל ברובא דרובא אין זה אלא דמיון בלבד, וכשמתחילים בענין קירוב מתברר הטעות בזה מיד. ויהי רצון שגם בזה תחול הטבה ניכרת ויפה שעה אחת קודם.

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שככל הדברים האלו הוא גם בהנוגע לעבודה בכרם חב"ד דוקא, וכמו שכתבתי כ"פ לכמה מאנ"ש שרואה הנני בזה צנור ברכה גם בגשם ולא רק ברוח.

בודאי ממשיכים לעבוד בהענין אודותו כותב ואחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר