ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמב

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב אודות... שי' שאובד עצות בהנוגע להנהגתו אתו.

וכבר ידועה עצת רז"ל שלשה תהא וכו' ימין מקרבת, תינוק. ובנדון דידי' יש להתייעץ עם רופא פסיכולוג כיון שכמה פעמים ואפשר גם ברובם, הנהגה כאותה שהוא מתאר במכתבו תלוי' במתיחת עצבים וכיו"ב, ולפעמים תכופות ביד הרופא להועיל בזה במדה חשובה. בכל אופן כפי הנראה מתיאורו, הגירוש מן הבית יכול להביא ח"ו גרעון עוד יותר בהמצב ולא תיקון, וק"ל. ויהי רצון שבקרוב יוכל לבשר טוב בהאמור, ומובן ופשוט שככל שיוסיף הוא הכותב אודות הנ"ל ובני המשפחה בכלל בעניני תורה ומצות, יתוסף בברכת השי"ת בכלל ובמילוי בקשתם בהנ"ל בפרט.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקמב

יש להתייעץ: בהמשך לזה - לקמן אגרת ה'תשכב.