ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמג

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

חנוך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א סיון.

נהניתי ממ"ש אשר התחילו לערוך תכנית מפורטת בהנוגע לימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, הבע"ל, ובודאי ישתפו את כל אלה הצריכים לפעול אח"כ בהדיון בהענין, שאז בטוחים יותר שיקיימו המוטל עליהם [משא"כ אלו המעריכים ערך עצמם, כשמביאים להם פקודות מן המוכן, שההנחה אצלם (דער אפלייג) שצריך להיות להיפך ובאופן אחר].

במ"ש אודות ההוצאות - בל"נ אעורר את אנ"ש שישתתפו בזה במחצית ממגבית המיוחדת.

לפלא קצת מ"ש שבתכניתם הוא שהכנוס יארך לכל היותר שתי שעות! והרי מה מגבילם בזה.

עכוב שלוח לוח התיקון לחומר הבטאון - הוא מפני ריבוי הטרדות ובאפשריות הקרובה יעריכוהו ויושלח לו, ואז כדאי להדפיסו תיכף ולא לדחות ולהדפיס חוברת כפולה וכיו"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב ולבשו"ט גם בעניניהם הפרטים,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

במ"ש אודות משלים בחסידות חב"ד, מועטים הם ביותר, וגם לא מהסוג של משלי מגידים וכיו"ב, ז.א. בתיאור סיפור וכו'. כ"א ע"ד המשלים שבמדרש וכיו"ב: משל למלך בו"ד וכו'. ובמקום אלה - הרי חסידות חב"ד מנצלת ומסתיעת בהענין דמבשרי אחזה אלקה - למצוא הענינים ברוחניות בהנפש והמהלך שלה. היתרון - המשל עצמו משתלשל מהנמשל - מהענינים למעלה (ראה תניא רפ"ג). המשלים המועטים שיש למצוא, חלק חשוב מהם - מצוין על אתר הספר ממנו נעתק וכמו המשל דתקיעת שופר וכיו"ב.

ה'תקמג

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 583 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שצב, ובהנסמן בהערות שם.