ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמה

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים הרה"ח מו"ה דובער שי' בוימגארטען קבלתי הפ"נ שלו, אשר יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

נעם לי להוודע מהנ"ל אשר זכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים במדינתנו לפנים, וכיון שדברי צדיקים חיים וקיימים לעד, עאכו"כ פעולותיהם, ובפרט הפעולות אשר השקיעו בתלמידי תומכי תמימים אם באופן ישר אלו התלמידים שזכו לבוא אליהם לראותם ולדבר עמהם, או בעקיפין על ידי הר"מ והראש ישיבה שקבלו הוראות הנשיאים מנהלי ישיבת תומכי תמימים בהנוגע לתלמידי התמימים אשר בהנהלתם.

מובן שאפשרי שבמשך השנים מתקבצים ענינים המכסים על זה ובדוגמת כל דבר שצריך מזמן לזמן לנקותו מן האבק והחול המתקבץ על פניו, אבל פשוט שאין זה משנה טיב הכלי, ובהתאמצות המתאימה מסירים הכיסוי העשוי המעלים ומסתיר, ורואים הכלי בטהרתה.

והרי כאו"א מבני ישראל, כלי הוא לקבלת ברכות השי"ת ברוחניות זאת אומרת התורה והמצוה, וכן גם בגשמיות, המצטרך בבני חיי ומזוני רוויחי ונקיון וטהרת הכלי וצחצוחה ממשיך ומרבה באור הנמשך לתוכה, והרוחניות והגשמיות יחד יהלכו, וכמה שכתוב אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמורו וגו' ונתתי גשמיכם וככל הברכות המפורשות בפרשה.

בודאי יודע כבר משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר