ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמו

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות ענינו של הרב... שי' גם על כגון דא קאי המבואר בלקו"ת דשבוע זה, אשר אף שהצורה אין מתאימה יש לנצל הכח שבהצורה באופן הרצוי וככל האפשרי, ולכן יש להשתמש בתכונת נפשו באופן להגדיל עי"ז הפצת המעינות, ז.א. הנהגות והדרכות תורת החסידות וגם לימודה, וכפי שמתאר מהותו לא יהיו קישוים בדבר ע"י גישה בדרכי נועם וד"ל.

מה שכן יש לתקן הוא במה שכותב שהנ"ל אסר במשך כל השבוע והתיר רק בלילי ש"ק, וכנראה ממכתבו אסר בפרסום ובתוקף, ומובנת התוצאות שיש לחשוש להנ"ל בדורנו דור יתום. ואם בכח עצמו לא יוכל לשנות דעתו של הנ"ל בזה, אזי יש מקום שאכתוב אני, מכאן בזה.

בברכה לבשו"ט.

ה'תקמו

שהנ"ל אסר: תשהמ"ט.