ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמח

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ה סיון, וכבר כתבתי לכמה וכמה, אשר חבל שמודיעים על דבר הנעשה אתם רק בקשר עם מאורע בלתי רצוי, ולכן באם למעלה רוצים לסבב קשור מכתבים המביא סוף סוף לקירוב הלבבות, אין נראית דרך אחרת בטבע כי אם על ידי מאורע בלתי רצוי משא"כ באם היו מדייקים לכתוב בעת ישנה בשורה טובה, לא היו זקוקים למאורע הבלתי רצוי, ושאין תכליתו אלא קירוב הלבבות והוספה בהענין דאהבת ישראל איש לרעהו.

בעת רצון אזכירו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצב בריאותם ולבשורות טובות בענינים שלהם ושל הבנים והבנות שיחיו וכן מפעולתו בסביבתו להחזקת יהדות המסורתית והפצתה, אשר באמת זה בזה תלוי, כי הרי ישראל תפקידם להיות גוי אחד בארץ, ובלשון רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, שימשיכו האחדות גם בעניני ארץ בענינים הארצים והגשמים, שבזה נכללת התאחדות החלק הגשמי והרוחני של חיי ימי האדם עלי אדמות שיהוו אחדות אמיתית, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

המחכה לבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה בהענינים אודותם מזכיר במכתבו ויהי רצון שיהי' זה בקרוב.